W wyniku wygranego konkursu ofert z dnia 09.10.2014. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania z materiałów własnych roboty polegające na: wykonaniu czyszczenia elewacji budynków (ściany od strony wejść do budynków) przy ul. Ciołkowskiego 1 i 7; ul. Meissnera 6; ul. Kombatantów 5E, F, G; oraz ścian szczytowych od strony północnej budynków przy ul. Burzyńskiego 3 i ul. Ciołkowskiego 6 z zastosowaniem systemu zabezpieczenia elewacji przed agresją mikrobiologiczną, pow. około 8200 m2. Zakres prac obejmuje: -wydzielenie strefy niebezpiecznej, zabezpieczenie terenu, oznakowanie tablicami informacyjnymi, - montaż alpinistycznych stanowisk zjazdowych, - czyszczenie ciśnieniowe elewacji z użyciem chemii doczyszczającej, - nałożenie środka zwalczającego mikroorganizmy na elewacji (marki STO lub Weber), - uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, - uzupełnienie ubytków w fakturze elewacji spowodowanych myciem.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni MIeszkaniowej "ROZSTAJE" informuje iż wyraził zgodę na umieszczenie odpłatnie, plakatów wyborczych w obrębie zasobów S.M. ROZSTAJE

Superstacja logoSzanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że kanał SUPERSTACJA ponownie znajduje się w ofercie TV Spółdzielni Mieszkaniowej ROZSTAJE.

Aktualne parametry transmisji:

  • oferta analogowa: K21 - 471,25 MHz
  • oferta cyfrowa:pozycja 11

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy parametry nadawania programu STOPKLATKA:

  • oferta analogowa: S4 - 135,25 MHz
  • oferta cyfrowa:pozycja 69

Uprzejmie informujemy, że w przypadku niektórych odbiorników może wystąpić konieczność ponownego dostrojenia kanałów.

Szanowni Państwo,
Zarząd S.M. ROZSTAJE uprzejmie informuje,że łącznie poniesione koszty organizacji 5 części Walnego Zgromadzenia wyniosły: 22 770,16 zł brutto.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że do Spółdzielni wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku II Wydział Karny z dnia 8 października 2014r. (Sygn. Akt II Kp 578/14) utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa o umorzeniu śledztwa w sprawie o przestępstwo z art. 296§1kk. na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej Rozstaje.

Prosimy kliknąć aby pobrać tekst postanowienia wraz z uzasadnieniem.

SZANOWNI PAŃSTWO,
W dniu 08.10.2014 r. zakończyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” w Gdańsku, które obradowało w pięciu częściach.
W zebraniu wzięło udział 572 członków.
Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały w punktach obrad od 7 do 18.
Zgodnie z obowiązującym Statutem, Zarząd po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia zwołał w terminie 7 dni posiedzenie Kolegium tj. wszystkich przewodniczących poszczególnych części Zgromadzenia oraz sekretarzy do podliczenia łącznych głosowań . W wyniku podliczenia głosów w swoim protokole z dnia 14.10.2014 r. Kolegium stwierdziło, że uchwały przyjmowane w pkt. od 7 do 18  nie zostały podjęte.
Zarząd po otrzymaniu protokołu i zapoznaniu się z wynikami z głosowań oraz sposobu liczenia głosów stwierdził, że w dwóch  przypadkach nastąpiła oczywista pomyłka. Biorąc powyższe pod uwagę  Zarząd ponownie zaprosił wszystkich przewodniczących i sekretarzy Zgromadzenia na dzień 21.10.2014r w celu wyjaśnienia sprostowania błędu. Posiedzenie odbyło się w dniu 21.10.2014 r. i Kolegium stwierdziło, że w podliczaniu głosowań nastąpiła pomyłka i postanowiło ją w swoim protokole sprostować. W związku z tym uchwała nr 3/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 110/15 KW GD1G/00036343/0 będącej w wieczystym użytkowaniu SM Rozstaje po dokonaniu na niej zabudowy przez potencjalnego inwestora wybranego w drodze przetargu i uchwała nr 4/2014  w sprawie: ustanowienia służebności infrastruktury sieci elektrycznej linii kablowych, sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych zostały podjęte.

Szanowni Państwo, czytając zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni Uchwały dotyczące odwołania członków Rady Nadzorczej można odnieść wrażenie, że skoro za odwołaniem części członków Rady Nadzorczej opowiedziała się większość głosujących to dlaczego nie zostali oni odwołani. Otóż zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” § 30 ust.11 ppkt11.2 aby uchwała została podjęta wymagana jest większość kwalifikowana  w tym przypadku  2/3 oddanych głosów. Za odwołaniem żadnego z członków Rady Nadzorczej- nie opowiedziała się wymagana większość.

Zarząd S.M. ROZSTAJE

parking

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ROZSTAJE’’, uprzejmie informuje , że z dniem 01 października 2014 roku , wprowadza nowy system obsługi i dozoru miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingu przy ul. Leszczyńskich 7 poprzez zainstalowanie kamer oraz szlabanu - otwieranego na pilota.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji na parkingu / ilość miejsc ograniczona - tel . kom. 509 708 001, 509 708 003, 58  735 21 45

Ponadto Zarząd informuje o wprowadzeniu następujących opłat miesięcznych.

Opłata miesięczna / brutto / za

  • motocykl - 30 zł
  • bus / van - 80 zł
  • samochód osobowy - 60 zł
  • inne w zależności od zajętych stanowisk /stawka jak dla samochodu osobowego tj. 60 zł /

Opłata dobowa / brutto / za

  • samochód osobowy - 10 zł
  • bus / van - 20 zł

 

ebokSzanowni Mieszkańcy,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy testową wersję Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Zainteresowani Mieszkańcy znajdą tam informacje dotyczące rozliczeń ze Spółdzielnią (wysokość salda) jak również uzyskają dostęp do komunikatów i innych materiałów dostępnych jedynie dla Członków Spółdzielni.
W celu aktywowania dostępu prosimy Właścicieli lokali o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Działu Czynszów S.M. ROZSTAJE pok. 25.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zabudowy działek nr 111 i 112 oraz ich statusem prawnym, Spółdzielnia zwróciła się o przygotowanie opinii na temat możliwości renegocjacji z Gminą Gdańsk opłat rocznych za prawo wieczystego użytkowania.

Prosimy kliknąć aby pobrać tekst otrzymanej opinii prawnej

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” prosi właścicieli psów o stosowanie się do obowiązujących przepisów (kaganiec lub smycz, obowiązek sprzątania nieczystości) podczas spaceru po terenie Spółdzielni (ten obowiązek dotyczy wszystkich miejsc publicznych).

Psy rasy agresywnej – smycz i kaganiec.

Nie każdy musi wiedzieć, że Państwa pies jest łagodny.

Do Spółdzielni wpływa wiele skarg w tej sprawie.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/684/12 rozdział 6

psy1psy2l

szczurSzanowni Mieszkańcy, uprzejmie prosimy o nie dokarmianie szczurów, poprzez wykładanie resztek jedzenia wokół śmietników bądź wyrzucanie ich w innych miejscach na terenie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ROZSTAJE" uprzejmie informuje Członków Spółdzielni, że obecnie została zlecona analiza możliwości i wariantowości zagospodarowania/zabudowy działek 111 i 112 i terenu, gdzie obecnie jest parking Spółdzielni (między al. Rzeczypospolitej i działkami 111 i 112) – jako połączonego kompleksu gruntowego.

Zarząd uznaje, że połączenie ich zagospodarowania jest bardziej efektywnym rozwiązaniem i będzie z korzyścią dla Członków Spółdzielni.

Zarząd jednocześnie oświadcza, że wszelkie informacje na temat działek 111 i 112 rozpowszechniane po osiedlu są nieprawdziwe.

Koncepcja zabudowy zostanie poddana konsultacjom z Członkami Spółdzielni.

Zarząd S.M. Rozstaje informuje że statut uchwalony przez zpcz w czerwcu 2013 r został wpisany do KRS w dniu 14.07.2014r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd S.M. „ROZSTAJE” uprzejmie informuje jakie dodatkowe koszty ponoszone są przez dłużnika w  przypadku windykacji należności. Symulację kosztów prezentujemy na wybranym (teoretycznym) przykładzie.