Ogólny opis stanowiska:

 • Nadzór nad prowadzeniem pełnej rachunkowości spółdzielni zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami,
 • Koordynowanie pracy działu księgowości,
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych i prowadzenie kontroli ewidencji księgowej,
 • Przygotowywanie sprawozdań Spółdzielni dotyczących ZUS, GUS, US i innych wynikających z ustawowych przepisów dot. ksiąg rachunkowych,
 • Sporządzanie projektu planu' finansowego w oparciu o plan rzeczowy oraz nadzór nad jego realizacją. 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe specjalistyczne finansowo- ekonomiczne,
 • Minimum 5 letni nieprzerwany staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego,
 • Biegła znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej,
 • Biegła znajomość rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • Umiejętność planowania i analizy ryzyka finansowego, sporządzania analizy ekonomicznej,
 • rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych,
 • Doświadczenie w tworzeniu bilansów i sprawozdań finansowych,
 • Umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 • Umiejętność samodzielnego poodejmowania decyzji, dyspozycyjność, odporność na stres,
 • Otwartość, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność obsługi programu UNISOFT oraz programów Microsoft Office.
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień biegłego rewidenta. 

Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
 • i doświadczenie zawodowe,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Rozstaje", zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm."

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 09.03.2015 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozstaje" 80-464 Gdańsk

ul. Leszczyńskich 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Główny Księgowy".

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Spółdzielnia nie zwraca złożonych przez kandydatów dokumentów.

 

Zarząd SM Rozstaje

SZANOWNI MIESZKAŃCY prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którymi służby Spółdzielni mogą się kontaktować w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (np awaria sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ulatniania się gazu itp.) lub w przypadku przypadku wykonywania robót w budynku. W/w informacje prosimy przekazać do siedziby administracji; pok. 22 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie prosimy pamiętać o aktualizowaniu danych.

W dniu 03.12.2014 Zarząd podpisał umowę na dzierżawę terenu działki 110/15 położonej przy ul. Jana Pawła sąsiadującej z przychodnią Falck. Umowa jest zawarta na okres 29 lat i na jej podstawie Dzierżawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać obiekty usługowo-handlowe wraz z infrastrukturą w celu ich wynajęcia. Oprócz pokrywania kosztów za dzierżawę terenu i podatku od nieruchomości Dzierżawca płaci Spółdzielni czynsz dzierżawny oraz ponosi pełne koszty inwestycji, która jest własnością Spółdzielni. Koncepcja zabudowy tej działki była prezentowana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które obyło się na przełomie września i października br.
Dotychczasowe koszty rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i podatku od nieruchomości wynosiły 153.000 zł rocznie. Docelowe przychody rocznie z dzierżawy pokryją te koszty i dadzą spory dochód Spółdzielni.
Ponadto w ramach przedmiotowej umowy Dzierżawca wykona 50 miejsc parkingowych na terenie Spółdzielni poza działką będącą przedmiotem Dzierżawy oraz w ramach tej inwestycji udostępni dla potrzeb Spółdzielni 87 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Burzyńskiego 6 oraz do wyłącznej dyspozycji Spółdzielni lokal o powierzchni 200 m2.
Termin wykonania planowanych obiektów wynosi 26 miesięcy od daty podpisania umowy, o ile nie zajdą okoliczności wstrzymujące bądź utrudniające proces tej inwestycji.
Taką okolicznością, która wydłużyła negocjacje z Dzierżawcą i skutkowała zmianą warunków umowy ze strony inwestora był fakt zaskarżenia przez członków Spółdzielni do sądu uchwały WZC o możliwości wyrażenia przez Spółdzielnię zgody na zabezpieczenie hipoteką kredytu przeznaczonego na finansowanie tej inwestycji.

Kliknij linki poniżej aby obejrzeć wizualizację projektu:

Foto - 1, Foto - 2, Foto - 3, Foto - 4

Zarząd zawarł umowę dzierżawy pawilonu przy ul. Żwirki i Wigury 4 (wcześniej „Biedronka”) na okres 20 lat. Dzierżawca – Spółka 4 PIK na mocy tej umowy zainwestuje 1.200.000 zł netto w remont i dostosowanie obiektu do działalności handlowo-usługowej dla przyszłych najemców. Poniesione nakłady nie podlegają zwrotowi dla Dzierżawcy i po okresie umowy stają się własnością Spółdzielni.

W dniu 06 listopada br. wpłynął do Sądu Okręgowego XV Wdział Cywilny w Gdańsku pozew o stwierdzenie nieważności uchwał, ewentualnie uchylenie uchwał, ewentualnie stwierdzenie nieistnienia uchwał nr 3/2014 i nr 4/2014 Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w częściach w okresie 24.09 – 08.10.2014 r., sygnatura sprawy XV C 94/14/N.M.

Pozew został złożony przez czterech Członków Spółdzielni wraz z załącznikami.

Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa.

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków naszej Spółdzielni zaprezentowana koncepcja zagospodarowania działek 11 i 112, której autorem jest pracownia projektowa Ako Architekci, spotkała się z dużym zainteresowaniem i akceptacją Członków Spółdzielni. Zarząd coraz częściej spotyka się z pytaniem – co dalej z tym tematem? Ze względu na uwagi mieszkańców sąsiednich budynków, wyrażane przy poprzednich koncepcjach, o zachowaniu możliwie jak największej przestrzeni między istniejącymi budynkami i projektowanymi, Projektant maksymalnie oddalił planowane obiekty, jednocześnie zbliżył je do Alei Rzeczpospolitej, planując częściowe zajęcie pod zabudowę działek 110/17 i 110/23. Jednakże wymienione działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano dla tego obszaru strefę usługową i produkcyjno-usługowo-handklową. Stąd niezbędna jest zmiana planu w tym zakresie. Takie opracowanie zostało przez Zarząd zlecone, a stosowny wniosek został złożony w Urzędzie Miasta. Koniecznym będzie również dokonanie regulacji przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie planowanej inwestycji.

Z zakończeniem sezonu grzewczego 2014/2015 mija termin używania podzielników kosztów ciepła w mieszkaniach naszej Spółdzielni. Za każdym razem przed montażem nowych podzielników Zarząd kierował do mieszkańców zapytanie w formie ankiety o akceptację dalszego rozliczania kosztów ciepła w oparciu o podzielniki. Tak będzie również i tym razem. Łącznie z informacją o zużyciu wody otrzymacie Państwo zapytanie o utrzymanie dotychczasowego sposobu rozliczania kosztów ciepła czy może likwidację podzielników kosztów ciepła i rozliczanie ich proporcjonalnie do powierzchni mieszkania.
Trzeba podkreślić, że podzielniki kosztów ciepła pełnią dwie zasadnicze funkcje - motywują do racjonalnego gospodarowania ciepłem każdego użytkownika lokalu oraz indywidualizują opłaty proporcjonalnie do zużycia ciepła.
Należy także dodać, że dowolność w zakresie korzystania z podzielników lub nie, jest możliwa tylko do końca 2016 roku, ponieważ do tego czasu mamy obowiązek na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE rozliczać ciepło na podstawie liczników lub podzielników kosztów jak również na bieżąco informować mieszkańców o zużyciu ciepła i jego kosztach. Na dzień dzisiejszy brak jest na razie przepisów wykonawczych w naszym kraju implementujących zapisy zawarte w w/w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego. Istnieją jednak uzasadnione obawy, że rok 2016 będzie okresem intensywnego zlecania montażu podzielników kosztów przez Spółdzielnie i zarządców nieruchomości we wszystkich zasobach nie wyposażonych do tej pory w te urządzenia co może spowodować brak wykonawców i urządzeń i ewentualnie wzrost ich cen.

Szanowni Państwo,
Zarząd S.M. ROZSTAJE uprzejmie informuje,że łącznie poniesione koszty organizacji 5 części Walnego Zgromadzenia wyniosły: 22 770,16 zł brutto.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że do Spółdzielni wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku II Wydział Karny z dnia 8 października 2014r. (Sygn. Akt II Kp 578/14) utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa o umorzeniu śledztwa w sprawie o przestępstwo z art. 296§1kk. na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej Rozstaje.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,
W dniu 08.10.2014 r. zakończyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” w Gdańsku, które obradowało w pięciu częściach.
W zebraniu wzięło udział 572 członków.
Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały w punktach obrad od 7 do 18.
Zgodnie z obowiązującym Statutem, Zarząd po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia zwołał w terminie 7 dni posiedzenie Kolegium tj. wszystkich przewodniczących poszczególnych części Zgromadzenia oraz sekretarzy do podliczenia łącznych głosowań . W wyniku podliczenia głosów w swoim protokole z dnia 14.10.2014 r. Kolegium stwierdziło, że uchwały przyjmowane w pkt. od 7 do 18  nie zostały podjęte.
Zarząd po otrzymaniu protokołu i zapoznaniu się z wynikami z głosowań oraz sposobu liczenia głosów stwierdził, że w dwóch  przypadkach nastąpiła oczywista pomyłka. Biorąc powyższe pod uwagę  Zarząd ponownie zaprosił wszystkich przewodniczących i sekretarzy Zgromadzenia na dzień 21.10.2014r w celu wyjaśnienia sprostowania błędu. Posiedzenie odbyło się w dniu 21.10.2014 r. i Kolegium stwierdziło, że w podliczaniu głosowań nastąpiła pomyłka i postanowiło ją w swoim protokole sprostować. W związku z tym uchwała nr 3/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 110/15 KW GD1G/00036343/0 będącej w wieczystym użytkowaniu SM Rozstaje po dokonaniu na niej zabudowy przez potencjalnego inwestora wybranego w drodze przetargu i uchwała nr 4/2014  w sprawie: ustanowienia służebności infrastruktury sieci elektrycznej linii kablowych, sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych zostały podjęte.

Szanowni Państwo, czytając zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni Uchwały dotyczące odwołania członków Rady Nadzorczej można odnieść wrażenie, że skoro za odwołaniem części członków Rady Nadzorczej opowiedziała się większość głosujących to dlaczego nie zostali oni odwołani. Otóż zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” § 30 ust.11 ppkt11.2 aby uchwała została podjęta wymagana jest większość kwalifikowana  w tym przypadku  2/3 oddanych głosów. Za odwołaniem żadnego z członków Rady Nadzorczej- nie opowiedziała się wymagana większość.

Zarząd S.M. ROZSTAJE

parking

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ROZSTAJE’’, uprzejmie informuje , że z dniem 01 października 2014 roku , wprowadza nowy system obsługi i dozoru miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingu przy ul. Leszczyńskich 7 poprzez zainstalowanie kamer oraz szlabanu - otwieranego na pilota.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji na parkingu / ilość miejsc ograniczona - tel . kom. 509 708 001, 509 708 003, 58  735 21 45

Ponadto Zarząd informuje o wprowadzeniu następujących opłat miesięcznych.

Opłata miesięczna / brutto / za

 • motocykl - 30 zł
 • bus / van - 80 zł
 • samochód osobowy - 60 zł
 • inne w zależności od zajętych stanowisk /stawka jak dla samochodu osobowego tj. 60 zł /

Opłata dobowa / brutto / za

 • samochód osobowy - 10 zł
 • bus / van - 20 zł

 

ebokSzanowni Mieszkańcy,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy testową wersję Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Zainteresowani Mieszkańcy znajdą tam informacje dotyczące rozliczeń ze Spółdzielnią (wysokość salda) jak również uzyskają dostęp do komunikatów i innych materiałów dostępnych jedynie dla Członków Spółdzielni.
W celu aktywowania dostępu prosimy Właścicieli lokali o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Działu Czynszów S.M. ROZSTAJE pok. 25.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zabudowy działek nr 111 i 112 oraz ich statusem prawnym, Spółdzielnia zwróciła się o przygotowanie opinii na temat możliwości renegocjacji z Gminą Gdańsk opłat rocznych za prawo wieczystego użytkowania.

Prosimy kliknąć aby pobrać tekst otrzymanej opinii prawnej

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” prosi właścicieli psów o stosowanie się do obowiązujących przepisów (kaganiec lub smycz, obowiązek sprzątania nieczystości) podczas spaceru po terenie Spółdzielni (ten obowiązek dotyczy wszystkich miejsc publicznych).

Psy rasy agresywnej – smycz i kaganiec.

Nie każdy musi wiedzieć, że Państwa pies jest łagodny.

Do Spółdzielni wpływa wiele skarg w tej sprawie.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/684/12 rozdział 6

psy1psy2l